1% odpisu od podatku

- wyłowione w sieci -

Gazeta .pl

1 proc. w interpretacjach urzędowych

autor: Piotr Skwirowski

Tzw. wiążące interpretacje prawa podatkowego to stosunkowo nowe rozwiązanie w polskich przepisach podatkowych. Interpretację na wniosek podatnika wydaje urząd skarbowy, potem jeśli podatnik zastosuje się do tej wykładni we własnej sprawie, nie ponosi żadnych konsekwencji, nawet jeśli okaże się ona błędna.
Jednak nie zawsze trzeba występować o interpretację w swojej sprawie. Można poszukać interpretacji w identycznej sprawie wydanej innemu podatnikowi. Bo choć cudza interpretacja nie daje podatnikowi takiego bezpieczeństwa jak własna, to można się nią skutecznie podeprzeć w swojej sprawie. Fiskus bardzo się stara, żeby interpretacje w takich samych sprawach nie były ze sobą sprzeczne. Można więc mówić o pewnej linii interpretacyjnej. Jeśli podatnik się jej trzyma, to w zasadzie jest bezpieczny.

Znaleźliśmy kilka ważnych i ciekawych wiążących interpretacji w sprawie odpisów 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

 

 

 

 

Masz już nie wiele czasu, aby przekazać swój 1% na cele dobroczynne.

Nie wiesz komu ją przekazać?

Zapoznaj się z naszą propozycja.

Wejdź na stronę:

www.hospicjumcordis.pl

Może sam się przekonasz że warto IM podarować trochę słońca…

 

Społeczne Towarzystwo Hospicjum „CORDIS”

 

Mysłowice, ul. Cegielniana 7B

 

 tel. (0 32) 316 43 54, (0 32) 222 35 13

 

Nr Konta: BPH PBK SA I O/Mysłowice 73106000760000330000118943

 

Organizacja posiada od dnia 03.11.2004 r. Status Organizacji Pożytku Publicznego.

 

 

 

 

NIE MA STATUSU NIE MA ODLICZENIA !!!

Fundacja czy stowarzyszenie, które chcemy obdarować 1 proc. swojego podatku, musi mieć status organizacji pożytku publicznego. To bardzo ważne, bo bez wymaganego statusu nie będzie odliczenia.

 Potwierdza to m.in. interpretacja (PB415-3/05) wydana przez Urząd Skarbowy w Chodzieży. Podatnik zapytał ten urząd, czy w ramach darowizn 1 proc. podatku będzie mógł odliczyć pieniądze przekazane Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu w Chodzieży. Fiskus odpowiedział, że choć wspomniany klub uczniowski "prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu", to "nie został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego jako organizacja pożytku publicznego". Nie ma więc "statusu organizacji pożytku publicznego, a wpłata na jego rzecz 1 proc. podatku należnego nie będzie spełniała przesłanek koniecznych do skorzystania z ulgi określonej w art. 27d ust. 1 ustawy o PIT". Taką darowiznę można jedynie odpisać od dochodu w ramach zwykłej ulgi za darowizny (tej z limitem 6 proc. rocznego dochodu podatnika).

1 proc. dla na leczenie X
W przeszłości niektóre urzędy skarbowe kwestionowały darowizny 1 proc. przekazywane za pośrednictwem różnych fundacji na leczenie konkretnych osób. Odrzucały bankowe dowody wpłaty pieniędzy na konto fundacji, jeśli obok jej nazwy podane było nazwisko osoby, którą miała wesprzeć darowizna. To już jednak na szczęście chyba się zmieniło - świadczą o tym interpretacje, które do których udało nam się dotrzeć. Interpretację (L. I US. XVII/415/40/05) przepisów podatkowych w tej sprawie wydał I Urząd Skarbowy w Rzeszowie. Oto jej fragment: „Przepisy art. 27d ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych zawierają dyspozycje (w szczególności imię i nazwisko oraz adres wpłacającego, kwotę dokonanej wpłaty, nazwę organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata), które muszą zostać spełnione przez podatników - osoby fizyczne, aby mogli oni dokonać zmniejszenia podatku należnego wynikającego z rozliczenia rocznego. Natomiast kwestia dokonywanych przez podatników innych dopisków na wpłatach, jak cyt. w zapytaniu »np. dla Anny Kowalskiej «, jest przy spełnieniu wymogów określonych w artykule 27d powołanej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych neutralna dla celów podatkowych”.

Wychodzi więc na to, że można odliczać taką darowiznę. W podobnym tonie wypowiada się też I Urząd Skarbowy w Białymstoku. W swojej interpretacji (PB III-415-22/PDOF/ 153DW/05) pisze, że "skorzystanie z możliwości odliczenia przekazanej kwoty na rzecz organizacji pożytku publicznego nie jest uwarunkowane podaniem lub nie informacji o konkretnym przeznaczeniu przelanej kwoty".

Znaleźliśmy też ciekawą interpretację (PDII/451-14-3/2006) wydaną przez urząd skarbowy w Opolu. Czytamy w niej, że "zarówno przepisy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie nie wykluczają możliwości odliczenia 1 proc. podatku przekazanego na cele ochrony zdrowia na konto organizacji pożytku publicznego, ze wskazaniem na chore dziecko". I dalej "w związku z powyższym (...) osoby, które dokonają 1 proc. swojego podatku wynikającego z zeznania podatkowego na rzecz ........... [tu nazwa fundacji] ze wskazaniem na X będą mogły dokonać zmniejszenia swojego podatku w rozliczeniu rocznym za dany rok podatkowy".

1 proc. podarowany przez internet
Część podatników chciałaby przekazać 1 proc. podatku na konto wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego za pośrednictwem banków internetowych. Czy elektroniczne potwierdzenie przelewu pieniędzy jest wystarczającym dowodem wpłaty pieniędzy? Czy daje prawo do odliczenia darowizny 1 proc.? I Urząd Skarbowy w Białymstoku i jego interpretacja (PB III-415-22/PDOF/153DW/05): "Zgodnie z art. 27d ust. 4 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za dokument potwierdzający dokonanie wpłaty na rzecz organizacji pożytku publicznego uznaje się dowód wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego. Przy czym z dowodu tego musi w szczególności wynikać: nazwisko i imię wpłacającego, adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której dokonana została wpłata. Jeżeli elektroniczne potwierdzenie przelewu generowane przez bank internetowy zawiera wszystkie ww. dane, może być dowodem wpłaty, na podstawie którego można dokonać odpisu".

1 proc. i rozliczenie PIT przez pracodawcę
Spora grupa podatników zleca rozliczenie podatków swoim pracodawcom. Wystarczy, że w tym celu tuż po zakończeniu roku, który ma być rozliczany, poproszą swój zakład pracy, aby wypełnił za nich PIT, i już nie muszą tym sobie zaprzątać głowy. A co z odliczeniem 1 proc. podatku? Czy zakład pracy może wypełnić PIT pracownika, uwzględniając w nim odpis 1 proc.? Oto fragment interpretacji (I-415/8/2004) wydanej przez Urząd Skarbowy w Brzezinach: "Na mocy regulacji art. 37 o podatku dochodowym od osób fizycznych płatnicy dokonują rocznego obliczenia podatku podatnika według ustalonego wzoru na zasadach określonych w art. 27, jeżeli podatnik złoży płatnikowi przed dniem 10 stycznia roku następującego po roku podatkowym oświadczenie sporządzone według ustalonego wzoru, które traktuje się na równi z zeznaniem, że: poza dochodami uzyskanymi od płatnika nie uzyskał innych dochodów z wyjątkiem dochodów określonych w art. 28 i 30 oraz w art. 30a i 30b, nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 1a pkt 2-4, nie korzysta z możliwości opodatkowania dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 lub 4, nie zmniejsza podatku na zasadach określonych w art. 27d, nie ma doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem art. 37 ust. 1a pkt 5".

Dla nas istotny w wyliczance przepisów przedstawionej w interpretacji jest artykuł 27d ustawy o PIT, bo to tam zapisane są zasady odliczenia 1 proc. podatku. Podatnik, który chce skorzystać z tego odliczenia, musi się rozliczyć samodzielnie. Pośrednictwo zakładu pracy nie wchodzi w grę.

opracował: ErJot